Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘Jeremiasz Apollon Hytz’

„Pomnażając cokolwiek,powiększamy rzeczywistość, która zaczyna przechodzić wyobraźnię”.

Słowa te, wyjęte z Listu mieszkańca Podhajec do potomności pióra Jeremiasza Apollona Hytza1 zmuszają czytelnika do głębszego zastanowienia się […]. Zawierają one bowiem sens istotny dla rozwoju nauk pendologicznych. Nasuwają myśl o stale wzbogacającym się, stale wzbierającym strumieniu przyczyn i skutków, wskazując jednocześnie na słuszność teorii krescendencji bytów Antonia Paradentosy3, interpretującej i rozwijającej hycowskie pojęcie p e  n  d  u
Z drugiej strony,wcześniejsze twierdzenia autora Ich habe Zeit4 o wczuwaniu się jako metodzie poznawczej teoretycznie najsłuszniejszej i metodycznie najbardziej poprawnej wskazują […] na niebezpieczeństwo dysproporcji, rozziewu (hiatus) między wciąż pomnażającą się rzeczywistością a wyobraźnią.
Logicznym wnioskiem wypływającym z powyższego musi być zatem pilny postulat powiększania wyobraźni stosownie do potrzeb poznawczych.
Postulat ten starał się realizować stworzony w 1897 roku – dzięki staraniom Jeremiasza Apollona Hytza – Cesarsko-Królewski Zakład Powiększania Imaginacyi we Wiedniu. […]
Właściwie, termin „imagineskopia” wylansowali w czasie drugiej wojny światowej uczeni holenderscy, pracujący w Stanach Zjednoczonych nad zastosowaniem imagineskopu do wykrywania łodzi podwodnych. […] Nazwy tej używali jednak roboczo, nie próbując konstruować definicji […].
Spróbujmy zatem uczynić to w tym miejscu, określając imagineskopię jako naukę o sposobach i technikach doraźnego powiększania wyobraźni przy szczególnym zaangażowaniu zmysłu wzroku.
Tym samym określimy imagineskop jako przedmiot temu właśnie celowi służący.  […]
Środkiem doraźnym, pobudzającym pracę wyobraźni za pośrednictwem zmysłu wzroku, a więc imagineskopem – jest każdy otwór dziurawiący na wylot jakąkolwiek stałą substancję, uformowany tak, że przez jego przeziór przeprowadzić można bodaj jedna prostą.

1 J.A. Hytz, Lettre d’in habitant de Podhajce ŕses descendentes, Paris-Bruxelles-Olomouc 1896, s. 9.

3 A. Paradentosa, Hefe, Kaninchen und Chinesen –drei Sachen, ein Prozess: Probleme der Vervielfältigung der Existenzes, „Zeitschrift für Pendologie und Pendo-Philosopie“, Bademantel am Mein 1924, nrIX, H. 01.

4 J.A. Hytz, Ich habe Zeit, München 1926, wyd.II, passim. *

imagin2b

Zwraca uwagę przeziór o regulowanej średnicy, co sprawia, że krajowy ten imagineskop  jest funkcjonalniejszy niż wiele produktów zagranicznych.

W komentarzach do tematu Stała Kosmologiczna pojawił się problem kształcenia wyobraźni i skutków, jakie niedocenianie tego zagadnienia przynosi. Owo lekceważenie spraw powiększania wyobraźni datuje się nie od dzisiaj, czego przykładem są losy spuścizny Jeremiasza Apollona Hytza. Niestety, społeczna wiedza na temat imagineskopii nadal pozostaje na zatrważająco niskim poziomie, a od 30 lat jedynym źródłem wiedzy na ten temat pozostaje, klasyczny już, „Wstęp do imagineskopii” Podgrobelskiego, który dzisiaj pozwalam sobie przypomnieć.

*Śledź Otrembus Podgrobelski: Wstęp do imagineskopii (próba zarysu). Wydanie przejrzane i niepoprawione. Kraków 1977, s. 17-19, 34-35, 61, 194

imagin1a

Streszczenie w języku japońskim (summary in Japan linguage)

Read Full Post »